שירותי ייעוץ

מחלקת ייעוץ מגה פרויקטים בתחומי בינוי ותשתיות לאומיות

אודות מחלקת ייעוץ

מחלקת הייעוץ שלנו מורכבת ממומחים מובילים בעלי ניסיון עשיר בניהול בכיר באקדמיה ובייעוץ.
צוות בינתחומי ייחודי התורם הן מניסיונו בעשייה והן מהיותו בינתחומי.

יתרונות

שירותים

ניהול

 • ניהול פרויקטים
 • תוכניות עבודה
 • ייעוץ ארגוני
 • שדרוג תהליכי עבודה
 • נהלי עבודה

לוחות זמנים

 • בניה ובקרת לוחות זמנים

הנדסה

 • כמאות
 • הכנת מפרטים
 • Value Engineering
 • בקרת חוזים

מכרזים

 • בניית אסטרטגיית מכרזים
 • כתיבת מכרזים
 • ליווי הליכים מכרזיים
 • הכנת הצעות במכרזים

תקציב וחשבונות

 • הכנה ובדיקת אומדנים
 • בדיקת חשבונות קבלנים ומתכננים
 • הכנה ובקרת תזרים מזומנים
 • בקרת שינוים ותביעות קבלנים

הדרכה

 • הדרכה למנהלים ועובדים

חוות דעת לבתי משפט

 • חוות דעת הנדסיות
 • חוות דעת לוחות זמנים
 • חוות דעת כלכלה

התוצרים של ייעוץ Sohlberg

תקציב

 • חיסכון תקציבי
 • הפחתת תביעות קבלנים

איכות

 • חותמת איכות "סולברג"
 • טיוב התכנון והפרויקט

זמן

 • הכנת לוחות זמנים

שליטה ובקרה

 • מידע למזמין בכל עת
 • חוות דעת

ניהול

 • ניהול סיכונים
 • ניהול מידע/ידע
to top
גלילה למעלה דילוג לתוכן